• Roskilde

  21.05.2023. Po?as dlhodobej mobility v rámci medzinárodného rozvojového projektu Erasmus+ v Dánsku som spolu s mojou hos?ovskou rodinou absolvoval ?al?í zaujímav? v?let...

 • Esbjerg

  21.05.2023. Po?as dlhodobej mobility v rámci medzinárodného rozvojového projektu Erasmus+ v Dánsku som spolu s mojou hos?ovskou rodinou absolvoval v?let...

 • Ako zvládnu? obdobie maturity bez stresu??

  21.05.2023. Maturtiné obdobie je psychicky náro?né pre v?etk?ch ?tudentov 4. ro?níka stredn?ch ?k?l...

 • Exkurzia do CERN-u 2023

  21.05.2023. 01.2. - 04.2. 2023 sa ?tudenti Gymnázia Jána Pánka zú?astnili fyzikálno- geografickej exkurzie do CERN-u a na vrchol Aiguille du Midi/Mont Blanc...

 • Interview with Beatrice Zanella: First impressions

  22.04.2023. There are numerous big, tall buildings in Bratislava, but many of them come across as boring, grey, or ugly. The unexpectedly cold and...

 • Muffiny

  16.04.2023. Muffiny sú chutné a ob?úbené kolá?iky. Ich v?roba je vhodná aj pre za?iato?níkov. M??eme ich urobi? na ak?ko?vek sp?sob, ?i u? s jab??kami, s ?okoládou alebo aj z perníkového cesta...

 • Ak?ňák John Wick je sp??

  16.04.2023. Tento víkend som mal mo?nos? si pozrie? ?tvrtú ?as? zo série John Wick a predpokladám, ?e bude op?? kasov?m trhákom...

 • Umelá inteligencia

  16.04.2023. Umelá inteligencia (AI) je oblas? informatiky, ktorá sa zaoberá vytváraním po?íta?ov?ch systémov a algoritmov, ktoré doká?u spracováva?, analyzova? a interpretova? informácie, ako aj u?i? sa a rozhodova? sa na základe t?chto informácií...

xxfseo.com