Aké je to oslavova? Vianoce v Californii?

Zobudila som sa a nad?ene som nazrela do kalendára. Len tak skontrolova?, ?i je to naozaj tak. 24.december! Vianoce!!! Moje prvé Vianoce v USA a zároveň úplne prvé ?aleko od domova. ?a?ká kombinácia, ale te?ila som sa.

Pospevujúc si jednu zo známych viano?n?ch kolied som zbehla dole, aby som si dala raňajky. V?ob?va?ke? stál obrovsk? viano?n? strom?ek. Chcela som si da? horúcu ?okoládu, jes? viano?né kolá?e a zababu?ená v deke si v telke? pozrie? ?eskú Popolu?ku. No vonku bolo 19 stupňov a americké telky okrem Disney Popolu?ky ?iadnu inú ani nepoznajú. ?Jane, chce? ís? dnes na plá? ?" zakri?ala na mňa hos?ovská mamina z kuchyne. A ja som pochopila, ?e toto budú ve?mi zvlá?tne Vianoce....

?

Americká viano?ná horú?ka

Predstavte si predviano?né ?ialenstvo, ktoré ka?dú zimu vládne u nás a vynásobte to desiatimi. Presne tak vyzerá americká viano?ná príprava. Vianoce v Amerike sú e?te viac? g??ovej?ie , e?te viac honosnej?ie a e?te viac ?ialenej?ie ako tie na Slovensku. Ameri?ania pri príle?itosti Vianoc dekorujú nielen svoje viano?né strom?eky, ale aj celé domy a záhradu. ?asto sa v tom, kto má lep?iu viano?nú v?zdobu, dokonca predbiehajú. V?bec sa ne?udujte, ak viano?né dekorácie nájdete aj na toalete. Je to celkom normálne. Teda...V Amerike... Viano?né koledy v rádiách hrajú hne?, ako sa skon?í V?akyvzdanie a prezle?en? Santa si va?e detské tú?by vypo?uje v akomko?vek nákupnom centre a v?Californii? pokojne aj priamo pod palmami.

?

Santov elf - vzru?enie americk?ch detí

To, ?e v Amerike dar?eky nosí Santa Claus, ktor? má podobn? príbeh ako ná? sv?t? Mikulá? a nie Je?i?ko, je v?eobecne známe, ale to, ?e pre americké deti má d?le?ité a osobitné? postavenie aj Santov elf, vie málokto. Malú chudú postavi?ku Santovho elfa nájdete hádam v ka?dej domácnosti, v ktorej ?ijú drobci. Tohto elfa si ka?dá rodina adoptuje a jeho úlohou je dáva? pred Vianocami pozor na detské správanie a hlási? ho Santovi. Ka?d? ve?er odlieta z rodiny na severn? pól a nahlási, ?i deti v rodine boli cez deň dobré alebo nie a ka?dé ráno predt?m ako sa v?etci zobudia, sa op?? vráti domov, pri?om sa v?dy nachádza na inom mieste v dome. Deti ka?dé ráno pred Vianocami vstanú a h?adajú, kde sa elf skr?va. Je len jedno pravidlo, ktoré deti musia dodr?a?. Elfa sa nesmú dot?ka? ani ho nikam premiestňova?, preto?e jeho kúzlo sa vytratí. Rodi?ia elfa ka?d? ve?er premiestňujú a? do viano?ného rána, kedy elf odchádza, preto?e jeho úloha kon?í.

?

Na dar?eky sa ?aká do 25. decembra

Ak Ameri?anovi za?eláte veselé Vianoce? 24. decembra, pravdepodobne sa na vás usmeje a pripomenie vám, ?e Vianoce sú a? na druh? deň.? 24. december je pre Ameriku v?nimo?n? t?m, ?e si na ?tedr? ve?er dajú o nie?o ?peciálnej?iu ve?eru, pripravia pre Santu su?ienky s mliekom a te?ia sa na ráno. Pravá atmosféra sa v?ak za?ína a? 25. decembra, kedy si deti ráno nad?ene rozba?ujú dar?eky, majú ?peciálne raňajky a obed. Jedlo ?tedrove?ernej ve?ere, viano?n?ch raňajok aj obeda sa v ka?dej rodine lí?i. Moja rodina mala talianske korene, a tak sme mali ako slávnostné jedlo talianske lasagne. Pri ?tedrove?ernom stole v Amerike ch?bajú v?ak krásne staré viano?né tradície, aké poznáme u nás. Mne moje slovenské Vianoce ch?bali, a tak som sa s nimi o nieko?ko na?ich? tradícií podelila. A sama som sa ?udovala, ako málo sta?í, aby boli v?etci fascinovaní na?ou kultúrou.

?

Kúzlo Vianoc funguje aj za oceánom

Americké Vianoce pod?a americk?ch filmov a myln?ch predstáv niektor?ch ?udí v Európe vyzerajú ako ten najú?innej?í marketingov? ?ah obchodn?ch re?azcov, ktor? nad ostatn?mi krajinami v?razne vedie. Ale nie je to celkom tak. Aj napriek celému pozlátku okolo sviatkov ?udia v Amerike úplne nezabúdajú na prav? v?znam Vianoc. Vo viano?nom období sa deje mnoho akcií pre bezdomovcov a ?udí v núdzi. Pom??e ka?d?, kto m??e. Malé kostolíky a spolo?enstvá organizujú pre celé mesto viano?nú ve?eru, pohostenie pre ?udí bez domova alebo zbierku oble?enia. V mojom okolí b?val jeden star?í man?elsk? pár, ktor? nemal ve?a peňazí, ale ka?d? rok v?aka sponzorom a vlastn?m úsporám títo man?elia nakúpili dar?eky pre deti v r?znych ?astiach mesta, prezliekli sa za Santa Clausa a pani Clausovú, zohnali si mal?ch elfov a dar?eky rozdávali. Ke? som sa ich zvedavo a s obdivom p?tala, pre?o to vlastne robia, povedali, ?e na Vianociach nie je ni? kraj?ie ako vidie? v?etky deti sa usmieva?. Aj tie, ktoré nemajú rodi?ov, ktorí by im mohli kúpi? dar?eky. Zahanbene som sa usmiala a hne? som za?ala prem???a?, ako m??em po?as Vianoc pom?c? aj ja.

?

Merry Christmas, California!

V?dy ma zaujímalo, aké to je pre?i? Vianoce v teple. Ke? som sa dostala do Californie, nevedela som, ?i si vlastne budem uvedomova?, ?e pri?li Vianoce.

No aj napriek tomu, ?e po vonku sme behali v krátkych tri?kách a kra?asoch a na sneh sme sa pozerali akurát tak vo filmoch, som viano?nú atmosféru cítila celkom intenzívne. V?etko naokolo bolo krásne vyzdobené a ?udia za?ali by? k sebe e?te mil?í ako predt?m. Deti sa pripravovali na príchod Santu a chystali pre neho su?ienky s mliekom. V rádiách hrali viano?né piesne a v?ňa strom?eka sa niesla na?ím domom, aj ke? to vonku vyzrelo na slne?n? letn? deň. Vianoce toti? so sebou nesú isté ?aro a svoju typickú v?ňu a náladu. Nezále?í na tom, kde ich oslávite. ?i u? sedíte v Bratislave pri strom?eku alebo sa opa?ujete na plá?i v San Diegu. Vianoce sú rovnako ?arovné na ktoromko?vek konci sveta...

?

?

autorka ?lánku a fotiek: Janka ?u?áková, 4. B

?

?

xxfseo.com