Exkurzia do CERNU

Ako mnohí mo?no viete, v dňoch 14. - 18.10. 2014 sa konala fyzikálna exkurzia do ?Cernu". Ke??e Cern sa nachádza vo ?vaj?iarsku , ?akala nás celkom náro?ná cesta autobusom, no myslím, ?e sme to zvládli bez nejak?ch v???ích problémov.

Po dlhej noci, po?as ktorej len málokto spal, sme sa ráno vybrali ?do Swiss Science Center Technorama.Technorama je technické múzeum a?vedecké centrum , v ktorom ?si m??ete v?etky vystavené pokusy sami vyskú?a?, ?ím ich lep?ie pochopíte. Bolo to ve?mi zaujímavé, av?ak v?etky veci boli popísané bu? po nemecky, anglicky alebo po taliansky. ?i?e pre ?udí, ktorí ?majú tro?ku problém s?cudzím jazykom, to mohlo by? zlo?itej?ie. ?Po náv?teve Technoramy nás ?akalo dlhé, 4 hodinové cestovanie do Francúzska. Dorazili sme do FM1 a?ka?d? bol rád , ?e po autobusov?ch sedadlách kone?ne vidí poste?. Druh? deň sme za?ali dos? skoro. U? okolo siedmej sme nastúpili do autobusu nad?ení, ?e uvidíme hlavn? bod programu - ur?ch?ova? ?astíc v?Cerne. Ale viacer?m poriadne spadol úsmev, ke? sme sa dozvedeli, ?e prehliadky v?podzemí sa m??u zú?astni? len ?iaci star?í ako 16 rokov. A tak sa ?iaci tercie a kvinty do podzemia nedostali. Náhradou bola prehliadka prvého ur?ch?ova?a ?astíc, ktor? sa nachádzal v?budove.

autor: Seká?ová Miriam

Po prehliadke poriadne ?hladní sme sa vybrali do mesta ?eneva nájs? nie?o r?chlo pod zub. Najedení sme spokojne nastúpili do autobusu - nedo?kaví vidie? OSN.

?

autor:?Seká?ová Miriam

Ochrankári zistili, ?e ni? nebezpe?né nevlastníme, a?tak sme kone?ne mohli vstúpi? dnu. Pani sprievodkyňa nám ukázala zasadacie miestnosti a?rozprávala mnoho ?zaujímavostí o?OSN. Následne sme sa i?li pozrie? na ?enevsk? známy gejzír. Tento ?enevsk? gejzír sa nachádza na ?enevskom jazere. Vodu chrlí a? v??ky 140 m.

autor:?Seká?ová Miriam

Následne sme mali vo?n? program na ?nádhernom námestí. Spokojní z?nákupov (a?v???ina z?náv?tevy Starbucksu )sme sa vydali na spolo?nú ve?eru. Na tretí deň nás hne? ?akal sladk? program, na ktor? sme sa v?etci? ve?mi te?ili. Náv?teva ?okoládovne Cailler v?meste Broc, kde nás okrem krásnej interaktívnej v?stavy o?vzniku ?okoládovne ?akala aj ochutnávka. Ka?d? si na nej pekne pochutil a?po nakúpení ?okolád do zásob domov sme sa vybrali? na prehliadku centra mesta Luzern. Po prehliadke kostolov a kongresového domu sme nav?tívili? dopravné múzeum, ktoré je najnav?tevovanej?ie ?vaj?iarske múzeum. Unavení sme nastúpili do autobusu, ktor? u? smeroval domov. Cestu sme si spríjemnili nieko?k?mi skvel?mi filmami , ktoré nenechali spa? nikoho. Okolo ?tvrtej ráno nás unavení rodi?ia s nad?ením vítali pred bránami ?koly. Bola to skuto?ne skvelá akcia. Preto patrí jedno ve?ké ?akujem ?pani profesorkám, ?e nám umo?nili ?zú?astni? sa exkurzie ?plnej skvel?ch zá?itkov a?nov?ch poznatkov..

autor:?Seká?ová Miriam

Autor: Seká?ová Miriam, tercia

xxfseo.com