Martina Horňáková (youtuberka a blogerka)

Moma, vlastn?m menom Martina Horňáková, je na prv? poh?ad úplne
normálne 18-ro?né diev?a. So svojimi rodi?mi ?ije v Tren?íne a je ?tudentkou
strednej ?koly - gymnázia. Moma je na sociálnych sie?ach naozaj sledovaná
a sledovate?ov si ráta na desa?tisíce, ve? len na Instagrame ju sleduje viac ako
120-tisíc ?udí a v sú?asnosti patrí medzi najúspe?nej?ích blogerov a vlogerov na
na?ej internetovej scéne. Na slovenské pomery je to viac ne? dos? a Moma je
v tom, ?o robí naozaj úspe?ná. Sved?í o tom aj jej v?hra v tohtoro?nom
Blogerovi roka, kde získala prvenstvo za svoje rady ?enám, ?i?e v kategórii
"Krása".

Autor:youtube.com

S blogovaním za?ínala v trinástich a vraj v?bec netu?ila, ?e práve táto
?innos? jej bude e?te aj dnes zabera? v???inu jej ?asu. Prednedávnom sa
z blogerky stala aj youtuberka a ?asu je zrazu e?te menej. So svojou online
kariérou to myslí vá?ne, o ?om sved?í aj prestup na individuálny ?tudijn? plán,
aby sa tak písaniu a natá?aniu mohla venova? naplno. V budúcnosti sa vidí na
?túdiách v zahrani?í, plánuje cestova?, robi? videá a vraj ak stihne, napí?e aj
knihu. U? dlh?í ?as tvorí pár s ?al?ím slovensk?m youtuberom Exploitedom
a ka?dému je ur?ite jasné, ?e internetová kariéra sa lep?ie buduje vo dvojici.

Autor: youtube.com

Táto vlogerská dvojka sa objavuje aj na spolo?n?ch videách, r?znych akciách, ?i
v kampaniach. Moma sa svojim zá?ubám venuje na sto percent a v?aka nim ?ije
svoj blázniv? sen. Vo videách radí ako sa správne nalí?i?, robí si ?arty alebo
prijíma r?zne v?zvy. Na blogu odporú?a zdravú stravu, pí?e o cestovaní, móde a
o svojom ?ivote. Robí to jednak pre seba, preto?e ju to nap?ňa a ako sa vo
viacer?ch ?lánkoch na blogu vyjadrila, rada sa vypí?e zo svojich pocitov a pri
natá?aní videí zasa zabaví, no robí to tie? pre druh?ch, aby ich rovnako ako seba
zabavila a podelila sa s nimi o svoje rady a skúsenosti.

Autor: waprox.com

V sú?asnosti sú r?zni?blogeri a youtuberi medzi svojimi rovesníkmi mimoriadne ob?úbení a najm?
mlad?ie ro?níky u nich h?adajú in?piráciu a zábavu. Moma je ve?mi cie?avedomá
a s podporou rodi?ov doká?e v?etko zvládnu? aj finan?ne.

?

?

Autorka: Andrea Mayerová, kvarta

xxfseo.com