Najznámej?í Youtuber – Pewdiepie

Felix Arvid Ulf Kjellberg, lep?ie známy pod jeho YouTube menom ?Pewdiepie", u? nieko?ko mesiacov sedí na vrchole najviac odberaného kanálu. Predbehol nám Rihannu ?i dokonca ?skvost" na?ej generácie Justina Biebera. Kto to je? Je to oby?ajn? ?véd, ktor? si jedného dňa povedal, ?e bude robi? videá, ako sa hrajú videohry. ?pecializuje sa na hororové a?ak?né hry, ale nepohrdne ani? techno ma?kou, ktorá s?narvalmi a?jednoro?cami ská?e cez preká?ky. Jeho kanál je t?m najr?chlej?ie rastúcim na celom svete. Len za rok 2013 sa z?3,5 milióna odberate?ov vy?plhal na 18 miliónov. V?apríli 2014 dosiahol 26 miliónov.

Zdroj: hujikari.deviantart.com

Pewdiepie sa m??e bra? ako in?pirácia, preto?e dokázal, ?e aj oby?ajn? ?lovek doká?e dosiahnu? a?dokonca aj prev??i? svoje ciele a?o?akávania. P?vodne ?tudoval priemyselnú ekonómiu a?technick? mana?met, ale nakoniec skon?il ?kolu a?naplno sa za?al venova? tomu, ?o ho naozaj baví. Natá?aniu videí. Jeho úprimnos? vo videách, rados? z?hry a?jeho vtipné komentáre u? ve?akrát sp?sobili rados? a?úsmev na tvárach miliónov ?udí.

Niektorí (hlavne postar?ie generácie a??udia, ktorí sa hrajú na intelektuálov) ho odsudzujú za jeho prehnané reakcie a vulgárne vyjadrovanie. On sám sa v?nieko?k?ch videách priznal, ako nechápe, pre?o sú jeho videá také populárne J. Ko?ká skromnos?. Ale, ?e ho to ve?mi te?í a?oceňuje to. Ke? sa ho p?tali, ?i niekedy predpokladal, ?e bude ma? 26 miliónov subscriberov (odberate?ov), tak sa zasmial a?odpovedal, ?e bol py?n?, ke? ich mal 26.

Okrem hrania hier, ?o ve?a ?udí pova?uje za nezmysluplnú ?innos?, ktorá by v?dospelom ?ivote nemala ma? zastúpenie, vyu?íva svoju popularitu a anga?uje sa v charite a? podporuje v?voj indi-games (hry, ktoré sú bez finan?nej podpory vydavatela). Felix si vybral charitu Save the Children (zachráňte deti) a?stanovil si za cie? vyzbiera? 250?000 dolárov. Tento cie? zatia? naplnil na 114 % a?dokopy vybral cez 284 363 americk?ch dolárov.

Andrew Wallenstein zo známeho amerického ?asopisu Variety vá?ne kritizoval PewDiePiea a?komentoval jeho videá ako agresívnu stupiditu a?psychotické bláboly. Tento kritik asi nepochopil to, ?e PewDiePie vytvára videá, ktoré nepriná?ajú rados? len jeho fanú?ikom ale aj jemu samému. Vo svojich videách je sebou sam?m a?nemusí sa do ni?oho vnucova?. To je tak, ke? si kritik nespraví svoju domácu úlohu, alebo je zakomplexovan?.

Felix svojich fanú?ikov naz?va Bro army (hrub? preklad: armáda kamo?ov) skladajúcu sa z?jeho ?Bros? a?na konci svojich videí má svoju typickú vizitku. Spraví Bro fist (p?s?) a vyzve vás k?pridaniu sa k?Bro Army.

Zdroj: deviantart.com, Autor: Skuldpt

Jednou zo zaujímavostí je, ?e v???inou tieto typy videí pri?ahujú v???ie mno?stvo mu?sk?ch divákov. Maker Studios (Hollywoodom financovaná online-video talentovaná produkcia) oznámili, ?e a? 45% Felixov?ch divákov sú ?eny.

Pewdiepieová v?nimo?nos? je aj v?tom, ?e pri takom ve?kom náraste fanú?ikov ako mal on, odmietol naja? profesionálneho editora, ktor? by mu pomáhal pripravova? videá. Povedal: ?Chcem, aby YouTube zostal YouTubom." ?ím myslel, aby YouTube bol miestom, kde si ka?d? (aj úpln? laik) m??e uploadnu? svoje video a?ukáza? ho svetu. V?marci 2014 oznámil svojim fanú?ikom, ?e zmen?í po?et uploadnut?ch videí, preto?e sa chce zamera? na kvalitu a?nie kvantitu.

Ve?k? problém, ktorému momentálne PewDiePieovi ?elí, je ve?ké mno?stvo divákov, ktor?ch má. V?jednom svojom interview povedal: ? To je ten problém ke? rastiete na YouTube. Bolo to ove?a jednoduch?ie sa skontaktova? s?mojimi fanú?ikmi, ke? som bol menej populárny. Mohol som odpoveda? na ka?dú správu a?bavilo ma to. Teraz sa sna?ím robi? videá, kde sa rozprávam so svojimi fanú?ikmi online. Napriek tomu stále odpovedám na ?o najviac správ. Dúfam, ?e to fanú?ikovia chápu a?stále to oceňujú."

Známa videohra Surgeon Simulator 2013 v?mimozemskej operácii ?pridala ?as?, ?kde jeden z?orgánov sa volá Pewdball na po?es? PewDiePieovi. V?neposlednom rade ?filmov? trailer As Above, So Below (Ako hore, tak aj dole) od Universal Studios pripravil pre PewDiePiea katakombickú v?zvu, ktorá bude vyzera? ako skuto?ná hororová hra a?kde preňho budú pripravené pasce a?nástrahy, aby ho stra?ili. Diváci sa budú moc? zapája? t?m, ?e budú posiela?, ?o by malo Felixa vystra?i?. V?zva sa odohrá niekedy v?priebehu júna.

Zdroj: traumatizethyself.deviantart.com, Autor: traumatizethyself

?

Autor: Petra ?rámková, IV.D

xxfseo.com