Knihy

 • Peter a Lucia- Romain Rolland

  16.04.2023. U? nieko?ko rokov je ?ítanie vnímané stereotypnou v???inou spolo?nosti ako nudná strata ?asu. Nie v?ak u v?etk?ch. Z vlastnej skúsenosti viem poveda?, ako ve?a to vie nau?i? a predov?etk?m roz?íri? va?e obzory. Jedna z mojich nov?ch ob?úben?ch kníh patrí do povinnej literatúry zo slovenského jazyka...

 • AFTER - BOZK

  14.04.2023. E?te pred ?ítaním knihy som videla filmové spracovanie, tak?e som u? vedela, o ?om dej rozpráva a v?aka tomu som si vedela lep?ie predstavi? postavy a prostredie, ale, samozrejme...

 • IT ENDS WITH US

  05.04.2023. Túto knihu som si kúpila na základe odporú?aní na sociálnej sieti TikTok, odkia? u? dlho ?erpámin?pirácie na kvalitné knihy, medzi ktoré bez kompromisu patrí aj táto...

 • THEY BOTH DIE AT THE END

  21.01.2023. Túto knihu som si kúpila na základe odporú?aní na sociálnych sie?ach, odkia? ?erpám in?pirácie a nápady na nové príbehy. Musím sa prizna?...

 • England – Horrible Histories

  21.01.2023. Kniha England je zábavno-historická kniha faktu rozsiahlej série Horrible Histories, ktorá rozpráva o najd?le?itej?ích udalostiach a historickom v?voji Anglicka...

xxfseo.com