Lex Thomas - Karanténa : Samotári

Prednedávnom som do?ítala jednu knihu s?názvom Karanténa: Samotári. Názov knihy ani meno autora mi najprv ni? nehovorili.

Nesk?r som si na internete na?la, kto je autorom. Sú to toti? dvaja autori, Lex Hrabe a?Thomas Voorhies. Lex Thomas je ich pseudonym zlo?en? z?ich krstn?ch mien. Kniha ma na prv? poh?ad ve?mi zaujala, ?i u? názvom alebo obalom, a?preto som si ju aj kúpila.

autor: pageturnersblog.com/2014/07/quarantine-blog-tour-giveaway.html , Lex Thomas

Dej knihy sa odohráva za bránami strednej ?koly, ?o ma zaujalo, preto?e aj ja teraz len ?tudujem na strednej. V?deji knihy sa odohrá jedna udalos?, ktorou je príbeh naplnen?. V??kole toti? vybuchne ?as? budovy. Zároveň s?v?buchom sa za?ne ?íri? prach, po ktorom ?tudentom za?nú vypadáva? vlasy. V?etci ?tudenti sú nainfikovaní vírusom, ktor? je smrte?n? len pre dospel?ch.?Pri ich smrti im najprv za?ína krv tiec? z?nosa a?nesk?r za?nú zvraca? svoje vnútornosti ( v?knihe sú pou?ité najm? p?úca). Nesk?r armáda uzavrie ?kolu (aby sa nainfikovaní ?tudenti nemohli dosta? pre? z?budovy a?ohrozova? ?ivoty vonku) a?raz za mesiac za?ne hádza? ?tudentom pomocou vrtu?níkov potrebné veci na pre?itie. A?u? vtedy sa za?ínajú robi? medzi ?tudentmi gangy a?skupiny, ktoré sa sna?ia pre?i? pred útokmi svojich spolu?iakov...

Mne sa kniha u? od prvého momentu zapá?ila a?mala som ju pre?ítanú za tri dni. Ako sa hovorí, nemohla som od nej odtrhnú? zrak. Preto túto knihu odporú?am ka?dému, kto má rád príbehy podobné tomuto. A?v?Amerike u? vydali ?al?ie dve ?asti Quarantine: The Saints a Quarantine: The Burnouts ( nebudem vám písa? preklady, preto?e Slováci si to aj tak inak prelo?ia J ), tak?e sa ve?mi te?ím, ako si ich pre?ítam.

Autor : Simona Petríková , 2.D

xxfseo.com