VAZKA NEWS
?kolsk? online ?asopis Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava
www.vazkanews.sk

Pravidlá? a?podmienky pou?ívania

Preambula

V?etci autori a?prispievatelia? VAZKA NEWS - ?kolského online ?asopisu Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava,? sa zav?zujú dodr?iava? tieto Pravidlá a?podmienky pou?ívania. Pravidlá a?podmienky pou?ívania definujú vz?ahy prevádzkovate?a online ?asopisu VAZKA NEWS, autorov a prispievate?ov a? ich povinnosti vo vz?ahu k autorsk?m právam a sankcie za? poru?enie t?chto pravidiel.

Prevádzkovate?om VAZKA NEWS - ?kolského online ?asopisu Gymnázia Jána Papánka, je Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava. Zodpovednou osobou, poverenou kona? v mene Gymnázia Jána Papánka, je pani riadite?ka ?koly Mgr. Gabriela?Dorňáková.

Autormi a?prispievate?mi VAZKA NEWS - ?kolského online ?asopisu Gymnázia Jána Papánka sú aktuálni právoplatní ?tudenti gymnázia.

Dodávate?om publika?nej platformy je Dikymoc.sk. Dikymoc.sk v?ak nezodpovedá za obsah VAZKA NEWS - ?kolského online ?asopisu Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava.


Nezávislos? autorov a?prispievate?ov a?obsah ich príspevkov

Právo autora a?prispievate?a slobodne vyjadrova? svoje názory nezah?ňa poru?ovanie ob?ianskych práv in?ch ?udí .Preto sa zakazuje zni?ova? dobré meno in?ch ?udí alebo organizácií alebo zasahova? do súkromia in?ch ?udí s v?nimkou prípadov, ke? tieto osoby alebo organizácie sami konajú v rozpore so zákonom ?i dobr?mi mravmi a zverejnenie je vo verejnom záujme.

Autor a prispievate? nesmie zverejňova? informácie nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktor?ch pravdivos? si nemohol dostato?ne overi?, najm? pokia? by mohli po?kodi? iné osoby alebo skupiny os?b. V prípade konfliktn?ch tém musí autor a prispievate? poskytnú? primeran? priestor v?etk?m stranám a ich argumentom. V?prípade poru?enia tejto povinnosti si prevádzkovate? vyhradzuje právo na odstránenie príspevku.

Ak autor a prispievate? uverejní chybnú alebo neúplnú informáciu, je povinn? uvies? ju na pravú mieru doplnením p?vodného alebo uverejnením nového príspevku.

Autor a prispievate? nesie plnú zodpovednos? za to, ?e obsah jeho príspevku nebude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky. V?prípade zistenia takéhoto rozporu m??e prevádzkovate? príspevok odstráni?.

Prevádzkovate? si vyhradzuje právo príspevok okam?ite vymaza?/odstráni? aj v?prípade ?záva?ného podozrenia o?rozpore príspevku so zákonmi SR, a?to a? do okamihu , k?m autor a prispievate? takéto podozrenie prevádzkovate?ovi spo?ahlivo nevyvráti a / alebo neposkytne prevádzkovate?ovi dostato?né garancie pre op?tovné povolenie príspevku.

Autor a prispievate? nesmie propagova? úto?né vojny, násilie, agresivitu ako prostriedok rie?enia konfliktov, politickú, ob?iansku, rasovú, národnostnú, nábo?enskú a?inú nezná?anlivos?. Preukazuje primeranú úctu in?m ?tátom, národom, ich tradíciám, kultúre a morálke. Autor a prispievate? nesmie svojimi príspevkami vyvoláva? verejné pohor?enie.

Autor a prispievate? nesmie zneu?i? udalosti a v?povede, ktor?ch bol svedkom, pri zbieraní informácií nepou?íva nátlak a nezaml?iava informátorovi svoj autorsk? zámer. Nezverejní bez súhlasu autora ?asti osobnej kore?pondencie.


Autorské práva a citovanie zdrojov

Publikovaním príspevkov v?online ?asopise VAZKA NEWS dáva autor a?prispievate? súhlas so zverejnením t?chto príspevkov alebo ich ?astí na www.vazkanews.sk (platforme www.dikymoc.sk). Za zverejnenie a ?írenie príspevkov na? www.vazkanews.sk, (platforme www.dikymoc.sk), neprinále?í autorovi a?prispievate?ovi honorár.

K?m prevádzkovate? písomne nepovolí v?nimku z tohto pravidla, autor a prispievate? nesmie do systému vklada? príspevky, ktoré u? predt?m zverejnilo iné médium, vrátane in?ch internetov?ch stránok. Autor a prispievate? nesmie uverejni? pod vlastn?m menom cudzí text / vizuálny ?i video materiál alebo jeho ?as?, platí to aj pre prípady, ?e text / vizuálny ?i video materiál prevzal a prelo?il zo zahrani?ného zdroja. Zákaz platí aj pre texty / vizuálne ?i video materiály, pri ktor?ch autor nie je známy - napríklad tie, ktoré dostal e-mailom.

Autor a prispievate? je povinn? uvádza? zdroje svojich informácií, najm? pokia? nimi sú iné médiá. Pokia? je zdrojom informácie internetové médium, sú?as?ou citácie zdroja musí by? aj internetov? odkaz na ?lánok, z ktorého autor a prispievate? ?erpal. Odkaz na hlavnú stránku média je prípustn?, ak nie je mo?né odkáza? priamo na konkrétny ?lánok.

Autor a prispievate? nesmie pou?íva? vo svojich textoch obrázky, zvukovoobrazové záznamy alebo audiovizuálne diela ani ich ?asti, pokia? mu dr?ite? autorsk?ch práv alebo obdobn?ch práv neudelil súhlas na ich pou?itie (?i u? osobne alebo v pravidlách stanovujúcich pou?itie chránen?ch diel). Vo v?etk?ch prípadoch je autor a prispievate? povinn? uvies? p?vodn? zdroj, odkia? obrázok (alebo in? predmet práv tretích os?b) pochádza (uvies? ako zdroj slovo internet nesta?í).


Zákaz publikova?

Prevádzkovate? si vyhradzuje právo zakáza? publikova? v??kolskom online ?asopise VAZKA NEWS:

  • texty alebo vizuálne ?i video materiály obsahujúce vulgarizmy,
  • texty alebo vizuálne ?i video materiály, ktor?ch autorom nie je sám autor a prispievate?, najm? ak ich dostal e-mailom alebo získal z inej webovej stránky,

-? obsah, ktor? by mohol ohrozi? mravn? v?voj mláde?e alebo?je z iného d?vodu nevhodn? pre mláde? do 18 rokov (napr. pornografia, násilie, vulgarizmy, resp. ich náznaky, napríklad skratkou).

V?prípade opakovaného poru?enia? zásad obsiahnut?ch v?t?chto pravidlách m??e by? poskytnutie platformy na? ?asopis ?kole odňaté jednostrann?m právnym úkonom poskytovate?a platformy.


Vz?ah autora a prispievate?a a prevádzkovate?a

Autor a prispievate? vystupuje pod svojím vlastn?m menom a priezviskom, pokia? mu prevádzkovate? v?slovne nepovolí v?nimku z tohto pravidla pred vznikom jeho príspevku. Autor a prispievate? musí uvies? pravdivé údaje o sebe. Povinn? je poskytnú? prevádzkovate?ovi aktuálne kontaktné údaje, na ktor?ch je ?ahko zastihnute?n? (vrátane aktuálnej emailovej adresy, telefónneho ?ísla a?adresy trvalého pobytu).

Medzi prevádzkovate?om a?autorom a prispievate?om nevzniká pracovnoprávny vz?ah. Názory vyjadrené v príspevku nemusia by? v súlade s postojom prevádzkovate?a a nemo?no ich pova?ova? za názory prevádzkovate?a. V prípade, ak by boli aktivity autora a prispievate?a dlhodobo v rozpore so záujmami prevádzkovate?a, má prevádzkovate? právo upozorni? na túto skuto?nos? autora a prispievate?a a v prípade opakovaného v?skytu ne?iaducich textov jeho príspevky vymaza? alebo mu zakáza? i ?al?ie publikovanie v?online ?asopise VAZKA NEWS. T?mto nie je dotknuté právo autora a prispievate?a na slobodné vyjadrovanie názorov a prevádzkovate? pristúpi k tomuto kroku len vo v?nimo?nom prípade.

Autor a prispievate? je povinn? poskytnú? prevádzkovate?ovi v?etku potrebnú sú?innos? v?prípade súdneho sporu vedeného proti prevádzkovate?ovi v?súvislosti s?príspevkom autora a prispievate?a, najm? je povinn? poskytnú? d?kazy na preukázanie pravdivosti tvrdení uveden?ch v?príspevku. V?prípade poru?enia povinnosti pod?a predchádzajúcej vety zodpovedá autor a prispievate? prevádzkovate?ovi za ?kody, ktoré mu svojím konaním (ako aj nekonaním) sp?sobil, najm? za ?kody sp?sobené v?d?sledku prehratého súdneho sporu.


Mgr. Gabriela?Dorňáková ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? V?Bratislave, dňa 9.4.2014
riadite?ka ?koly
Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6, 811 07 Bratislava
prevádzkovate? VAZKA NEWS
www.vazkanews.sk

?

?

xxfseo.com