Bazov? sirup – ideálne letné osvie?enie a?vitamínová bomba

S receptom, ktor? vám plánujem prezradi?, sa mi spája mnoho spomienok na detstvo, ale hlavne na víkendy trávené na na?ej chalupe, kde za?iatkom mája kvitne baza.

Moja mamka ma v?dy viedla k zu?itkovaniu v?etkého, ?o nám príroda ponúka. Preto ka?d? rok na jar zvykne robi? bazov? sirup a pri jeho v?robe sa jej v?dy sna?ím pomáha?.

V?hodou bazového sirupu je, ?e vydr?í skuto?ne dlho a zároveň ide aj o istú udr?ate?nos?, ke??e nesk?r po?as roka, u? nemáme potrebu nakupova? sladené nápoje.

Ingrediencie:

? 2 litre prevarenej vychladenej vody

? 40 gramov kyseliny citrónovej

? 20 ve?k?ch kvetov bazy ?iernej

? 2 kilogramy kry?tálového cukru

Postup:

Bazu ?iernu h?adáme nie na Gagarinovej ulici, ale na poliach a lúkach, a to hlavne z toho d?vodu, ?e baza, ktorá rastie v zne?istenom prostredí, m??e obsahova? nezdravé a nevhodné látky pre na?e telo. Zbierame biele kvety bazy v rozkvete, ktorá má prívlastok ?ierna, preto?e je pomenovaná pod?a svojich ?iernych plodov. Nezbierame ich nikdy po da?di! Do vychladenej prevarenej vody nasypeme kyselinu citrónovú, vlo?íme kvety, prikryjeme a necháme 24 hodín stá?. Na druh? deň precedíme cez sito, ideálne cez gázu a sito, následne pridáme cukor. V?etko prevaríme a e?te horúce dáme do flia?, uzavrieme a necháme vychladnú?.

Lie?ivé ú?inky bazy:

- ?istí zahlienené priedu?ky,

- ni?í hnilobné baktérie,

- lie?i reumu,

- pomáha pri nádche,

- je ú?avou pri bolesti hlavy, zubov, u?í...

Autorka: Zuzana Cagáňová, IV.C

Fotografie:

https://recepty.aktuality.sk/recept/6787/domaci-bazovy-sirup/

https://www.manutea.sk/herbar-bylina-baza-cierna-kvet

xxfseo.com