Ako sa stara? o svoje fyzické a du?evné zdravie po?as ?kolského roka?

?kolsk? rok m??e by? pre mnoh?ch ?tudentov náro?n? a stresujúci. Príprava na testy a projekty, ?kolské skú?ky a mnoho ?al?ích povinností priná?a so sebou aj dlhé hodiny sedenia. Aby sme v?ak mohli by? produktívni a efektívni, je d?le?ité stara? sa aj o svoje fyzické a du?evné zdravie. Tu je nieko?ko jednoduch?ch tipov na to, ako si udr?a? dobré zdravie po?as ?kolského roka.

Pravidelné cvi?enie

Cvi?enie je d?le?ité pre udr?anie fyzického a du?evného zdravia. Ak sa vám zdá, ?e nemáte dos? ?asu na pravidelné cvi?enie, skúste si naplánova? cvi?ebn? plán, ktor? bude zah?ňa? krátke cvi?enia po?as prestávok medzi ?kolsk?mi hodinami alebo jogu pred spaním. Cvi?enie pom??e uvo?ni? nap?tie a zlep?i? náladu.

Zdravá strava

Vyvá?ená strava pom??e udr?a? zdravie a energiu po?as dňa. Vyhnite sa r?chlej strave a potravinám s vysok?m obsahom cukru a tuku. Namiesto toho sa sna?te jes? viac zeleniny a ovocia, bielkovín a celozrnn?ch potravín.

Pravideln? spánok

Dostatok spánku je d?le?it? pre správne fungovanie tela a mozgu. Sna?te sa ís? spa? a zobudi? sa v rovnakom ?ase ka?d? deň. Pokia? je to mo?né, vyhnite sa sledovaniu televízie alebo pou?ívaniu mobilného telefónu v posteli.

Relaxa?né techniky

Meditácia, d?chanie a iné relaxa?né techniky m??u pom?c? zmierni? stres a úzkos?. Skúste si ka?d? deň vyhradi? ?as na relaxáciu, napríklad pomocou aplikácií na meditáciu alebo jednoduch?ch cvi?ení na d?chanie.

Sociálna interakcia

Priate?ská interakcia s rodinou a priate?mi m??e pom?c? zlep?i? náladu a zmierni? stres. Sna?te sa udr?iava? kontakt s priate?mi a rodinou, aj ke? máte ve?a práce.

Autor: Sebastian Michalko, II.A

Fotografie:

https://clickhowto.com/wp-content/uploads/2017/06/student-studying.jpg

https://clickhowto.com/wp-content/uploads/2017/06/student-studying.jpg

xxfseo.com