Ako zvládnu? obdobie maturity bez stresu??

Maturtiné obdobie je psychicky náro?né pre v?etk?ch ?tudentov 4. ro?níka stredn?ch ?k?l. V niektor?ch prípadoch 5. ro?níka. Musíme opusti? svoje hobby, brigádu a svoj vo?n? ?as zv???a venova? príprave na testy a skú?ku. Dovo?te mi da? vám pár rád a tipov, ako sa s t?m vysporiada? ?o najlep?ie.
1. Za?ni v?as
- Dostato?ne skorá príprava vám umo?ní prejs? si v?etky témy v k?ude, bez akéhoko?vek
stresu a ?asového nátlaku. Je d?le?ité si vedie? vytvori? svoj harmonogram a nakoniec sa
venova? problémovej?ím témam.
2. U? sa efektívne
- Nájs? si efektívny systém u?enia má d?le?it? vplyv na r?chlos?, ktorou sa tému nau?í?, ale
aj na mno?stvo , ktoré si naozaj zapam?tá?.
- H?adaj medzi témami spojitos? a prepájaj nové veci s t?mi , ?o u? vie?.
- Pou?i aktívne metódy u?enia (otázky, karti?ky, doplnenie toho, ?o si nepam?tá?)
- Neobklopuj sa ni?ím, ?o kradne tvoju pozornos? .
3. Prejdi si v?etky témy
- Nenechávaj ni? na náhodu a prejdi si v?etko, ke??e ur?ite na to bude? ma? ?as, ak
dodr?í? 1. bod.
- ??astie praje pripraven?m!
4. Dopraj si oddych
- Spánok je jednou z najd?le?itej?ích ?astí pri u?ení. Tvoja myse? si odd?chne od prijímania
nov?ch informácií a bude ma? ?as spracova? tie, ktoré si jej daroval po?as dňa.
- ?al?ia efektívna prestávka je prechádzka. Prejs? sa v prírode a chví?u sa sústredi? len na
pokoj, ktor? ponúka.
:) Veríme, ?e vám tieto rady pom??u. Dr?íme Vám, maturanti, v?etky palce!
Autorka: Nikol Repaská, 4. C
xxfseo.com