Esbjerg

Po?as dlhodobej mobility v rámci medzinárodného rozvojového projektu Erasmus+ v Dánsku som spolu s mojou hos?ovskou rodinou absolvoval v?let do prístavného mesta Esbjerg.

Sídlo samosprávy Esbjerg le?í na druhom konci Dánska na západnom pobre?í Jutského polostrova v juhozápadnom Dánsku. Celkovo je prístavné mesto Esbjerg piatym najv???ím mestom v Dánsku a najv???ím na Jutskom poloostrove. Pred zriadením druhého najv???ieho prístavu v Dánsku, oblas? mesta Esbjerg pozostávala len z nieko?k?ch fariem a priemyseln?ch závodov. Po zriadení námorného prístavu v roku 1868 sa mesto stalo d?le?it?m centrom rybárskych, námorn?ch aktivít s exportom po?nohospodárskych produktov. V sú?asnosti sa prístavné zariadenia aj na?alej roz?irujú, aby zodpovedali potrebám rozvíjajúceho priemyslu vetern?ch turbín a kontajnerov.

Mesto Esbjerg ponúka náv?tevu r?znych pozoruhodn?ch múzeí a zábavn?ch podnikov, napríklad múzeum umenia, Esbjergské múzeum, múzeum rybárstva a námorníctva. Taktie? je hostite?om pobo?iek Univerzity ju?ného Dánska a Univerzity v Aalborgu, ktoré sú v posledn?ch rokoch ?oraz viac uznávané pre svoje univerzitné zariadenia a ?portové aktivity. V Esbjergu sídli známy futbalov? klub Esbjerg fB, ktor? hrá svoje domáce zápasy v Blue Water Arena. Taktie? je domovom hokejového klubu s názvom Esbjerg Elite Ishockey, ktor? hrá v Granly Hockey Arena. ?al?ími vyh?adávan?mi turistick?mi atrakciami sú napríklad Národn? park Wadden Sea, socha Man Meets the Sea, The Water Tower a ostrov Fan?.

Socha Man meets the Sea

Jednou z najv???ích atrakcií mesta je práve socha Man meets the Sea, ktorá sa nachádza ne?aleko historického centra na plá?i S?dding. Náv?tevníkov prichádzajúcich do prístavu Esbjergu od mora víta monumentálna socha Svenda Wiiga Hansena Man meets the Sea, ktorá bola postavená pri príle?itosti osláv 100. v?ro?ia Esbjergu ako samostatného mesta v roku 1994. Oficiálne bolo 9- metrové súso?ie z bieleho betónu odhalené 28. októbra 1995. Socha bola navrhnutá tak, aby zobrazovala stretnutie ?loveka s prírodou, miestami pripomína tajomné kamenné postavy na Ve?kono?n?ch ostrovoch. Zaujímavos?ou je, ?e za jasného po?asia je mo?né sochu vidie? a? na vzdialenos? 10 kilometrov.

Autor, fotografie: Oliver Czanik, III.A

xxfseo.com