Lund

Po?as dlhodobej mobility v rámci medzinárodného rozvojového projektu Erasmus+ v Dánsku som spolu s mojou hos?ovskou rodinou absolvoval v?let vlakom do historického ?védskeho mesta Lund.

Lund

Historické mesto Lund sa nachádza v provincii Scania na juhu ?védska len 13 minút vlakom od tretieho najv???ieho mesta ?védska - Malm? a pribli?ne hodinu cesty od Kodane v Dánsku. Archeológovia a historici datujú zalo?enie Lundu do obdobia 10. storo?ia okolo roku 990, ke? bola Scania e?te sú?as?ou Dánska. Po?et obyvate?ov Lundu je pribli?ne 95 000, mesto sa p??i predov?etk?m svojou Lund University, ktorá bola zalo?ená v roku 1666. V sú?asnosti je jednou z najstar?ích a najv???ích ?kandinávskych in?titúcií pre vzdelávanie a v?skum. Univerzita a jej budovy dominujú ve?kej ?asti centra mesta a viedli k tomu, ?e sa Lund stal regionálnym centrom pre high-tech priemysel.

Skanzen Kulturen

Jednou z najv???ích atrakcií Lundu je zachoval? skanzen, ktor? sa nachádza v historickom centre mesta medzi katedrálou a botanickou záhradou. Skanzen bol otvoren? v roku 1892, celkovo je po ?tokholme druh?m najstar?ím vo ?védsku. Niektoré z budov múzea v?dy stáli na tomto mieste, zatia? ?o iné boli do múzea presunuté po ?astiach, aby sa zabezpe?ilo ich zachovanie. V tomto nádhernom priestore je okolo 30 v?stavn?ch miestností, ktoré umo?nia náv?tevníkom sa ponori? do ka?dodenného a pracovného ?ivota na polostrove Lund v za?l?ch ?asoch. V???ie budovy v skanzene sú galériami pre zbierku múzea s viac ako dvoma miliónmi artefaktov, vrátane strieborn?ch príborov, porcelánu a ?perkov z provincie Scania. V záhradách sú aj architektonické fragmenty zo zbúran?ch stredovek?ch kostolov a chrámov.

Botanical Garden

?al?ou dominantou mesta Lund je práve botanická záhrada, ktorú spravuje Lund University od roku 1690. Miesto záhrady sa po?as minulosti nieko?kokrát zmenilo, k?m v roku 1868 skon?ilo na svojom sú?asnom osem hektárovom pozemku. V sú?asnosti sa botanická záhrada p??i viac ako 7 000 jedine?n?mi druhmi vegetácie. Pribli?ne 200 z nich sa nachádza v skleníku, ktor? je rozdelen? do deviatich r?znych klimatick?ch zón. ?al?ími v?znamn?mi atrakciami a pamiatky mesta Lund sú napríklad: katedrála Lund, Lund University a All Saints’ Church.

Autor, fotografie: Oliver Czanik, III.A

xxfseo.com