Roskilde

Po?as dlhodobej mobility v rámci medzinárodného rozvojového projektu Erasmus+ v Dánsku som spolu s mojou hos?ovskou rodinou absolvoval ?al?í zaujímav? v?let vlakom do historického mesta Roskilde.

Sídlo samosprávy Roskilde le?í 30 km západne od hlavného mesta Dánska – Kodane, na dánskom ostrove Sjealland na pobre?í Roskilde fjord. S pribli?n?m po?tom 50 000 obyvate?ov je mesto obchodn?m a vzdelávacím centrom regiónu a 10. najv???ím mestom v Dánsku. Historické mesto Roskilde sa p??i svojou históriou, ktorá sa datuje od predkres?anského obdobia Vikingov. Jednou z najv???ích dominánt mesta je práve gotická katedrála Roskilde Domkirke zapísaná na zozname UNESCO, v ktorej sa nachádza 39 hrobiek dánskych panovníkov. Katedrála bola dokon?ená v roku 1275 a stala sa ohniskom nábo?enského vplyvu a? do reformácie. Najv???í rozkvet pri?iel v priebehu 19. storo?ia po?as rozvoja ?elezni?nej siete. Mesto sa stalo d?le?it?m dopravn?m uzlom s Kodaňou a do konca storo?ia tu boli tabakové továrne, zlievarne ?eleza a strojárne. Miestna univerzita zalo?ená v roku 1972, historická Katedrálna ?kola a Dánska vysoká ?kola obchodu s m?som zalo?ená v roku 1964 sú v?znamn?mi vzdelávacími in?titúciami.

?al?ou v?znamnou dominantou mesta Roskilde je Múzeum Vikingov, kde sa nachádzajú ve?mi dobre zachované pozostatky piatich lodí z 11. storo?ia. Mesto sa taktie? p??i najstar?ou funk?nou ?elezni?nou stanicou v Dánsku so spojením cez Sjealland, ako aj s Falsterom, Lollandom a Jutskom. Okrem medzinárodne uznávan?ch turistick?ch atrakcií je Roskilde taktie? známe aj v?aka ka?doro?nému letnému rockovému festivalu - Roskilde Festival. Medzi historicky najv?znamnej?ích obyvate?ov Roskilde patrí biskup Absalon (zalo?il Kodaň v 12. storo?í), spisovate?ka Lise N?rgaard (napísala populárny dánsky televízny seriál Matador) a veslár Thomas Ebert (zlat? olympijsky medailista).

Roskilde fjord

Fjord Roskilde ponúka jednu z najkraj?ích a najrozmanitej?ích oblastí Dánska. ?zka zátoka, ktorá siaha 40 km do krajiny Sjeallandu, je posiata asi 30 mal?mi ostrov?ekmi, ktoré sú domovom bohatej a preva?ne nenaru?enej flóry a fauny. Stopy z ?ias Vikingov sú vidite?né v?ade pozd?? brehov fjordu. Napríklad ne?aleko Skuldelev sa na?li pozostatky vikingsk?ch lodí, ktoré sú v sú?asnosti vystavené v Múzeu vikingsk?ch lodí v Roskilde.

Múzeum Ragnarock

Ragnarock v Roskilde je dánske národné múzeum sú?asnej kultúrnej histórie so zameraním na pop, rock a kultúru mláde?e. Múzeum ponúka stálu interaktívnu expozíciu a meniace sa ?peciálne v?stavy. S hudbou, ako ústredn?m bodom, rozpráva Ragnarock príbeh o kultúre mláde?e v Dánsku od 50. rokov a? dodnes. Múzeum sa taktie? p??i svojou ?iariacou architektúrou budovy. Zlatom zdobená fasáda, ako aj pou?itie neo?etren?ch a robustn?ch materiálov odrá?a históriu a atmosféru hudby, ktorú múzeum sprostredkúva. Za ikonickou budovou Ragnarock stoja hviezdni architekti v holandskom MVRDV a dánskom COBE.

Autor, fotografie: Oliver Czanik, III.A

xxfseo.com