Zaujímavosti

 • Umelá inteligencia

  16.04.2023. Umelá inteligencia (AI) je oblas? informatiky, ktorá sa zaoberá vytváraním po?íta?ov?ch systémov a algoritmov, ktoré doká?u spracováva?, analyzova? a interpretova? informácie, ako aj u?i? sa a rozhodova? sa na základe t?chto informácií...

 • Nová éra Barcelony

  16.04.2023. Ak sa aspoň trochu vyznáte vo futbale, viete, ?e ve?a klubov za posledn? ?as nemalo svoje najlep?ie obdobie...

 • Ako zapadnú? do systému

  16.04.2023. Práve odbili 3 hodiny ráno, le?ím v posteli cel? nesvoj, my?lienky mi behajú hlavou. Zobral som si papier a pero, aby som zachytil tento prúd neutíchajúcich my?lienok...

 • Vplyv spánku na va?e du?evné zdravie a v?kon

  14.04.2023. Spánok je jedn?m z najd?le?itej?ích prvkov pre na?e fyzické a du?evné zdravie. Vplyv spánku na na?e du?evné zdravie a v?kon je preto k?ú?ov?m faktorom, ktor? sa nesmie podceňova?...

 • Negro Swan od Blood Orange

  21.01.2023. Devothé Hymes patrí pod?a mňa medzi jedného z najoriginálnej?ích hudobníkov tejto doby a chcel by som sa retrospektívne pozrie? na jeho album z roku 2018...

xxfseo.com