10 zaujímavostí zo sveta

1.Kriminalita vo Vatikáne - úroveň kriminality vo Vatikáne je jedna z najvy??ích na svete. Ka?doro?ne tu na jedného ob?ana pripadá minimálne jeden zlo?in. V roku 2007 to bolo na ka?dého ob?ana a? 1,5 trestn?ch ?inov. V???ina z nich sa t?ka najm? okrádania a 90% z nich ostáva nevyrie?en?ch.

?

2. Avokádo - nikdy nedozreje na strome. Práve toto je d?vod, pre?o ich pestovatelia po odtrhnutí nechávajú e?te viac ako sedem mesiacov dozrieva?, predt?m, ako ich predajú.

?

3. Bezfarebná dúha - Za ur?it?ch podmienok vzniká dúha, ktorá je bezfarebná. Bezfarebná dúha vzniká za hmly (nie ako u normálnej dúhy za da??a).Vidie? ju len z ur?itého uhla a za ur?it?ch podmienok. Stá? musíte chrbtom k slnku a ?elom k hmle. K tomuto javu m??e d?js? dokonca aj v noci za svitu mesiaca. V takom prípade sa dúhe hovorí ?moonbow“ ?i?e mesa?né hmla.

?

4. Antarktída - najv???ia pú?? sveta - pú?? nie je len o horú?ave a piesku. V skuto?nosti sa ako pú?? definuje neúrodná oblas?, ktorá trpí nedostatkom vody a vegetácie. Okrem ?horúcich“ teda pieso?n?ch pú?tí preto existujú aj tie polárne. Antarktická pú?? je dokonca pova?ovaná za najv???iu na svete. Má okolo 14 mil. Km?. Sahara je pova?ovaná za najv???iu ?horúcu“ pú??.

?

5.Susediace ostrovy, no dva dni - Diomedove ostrovy sa nachádzajú uprostred Beringovho prielivu. Západn? ostrov Ratmanov patrí Rusku a v?chodn? ostrov Krusenstern patrí USA. Oba ostrovy sú oddelené ?tátnou a dátumovou hranicou, ktorá sp?sobuje, ?e západn? ostrov je od toho v?chodného o 21 hodín popredu.

?

6.Chudnutie kúpaním sa v?horúcej vode – ?túdia dr. Faulknera dokázala ?e hodinov? horúci kúpe? spálil rovnako kalórií ako 30-minútová ch?dza, ?o je pribli?ne 140 kalórií. Podmienkou je, ?e voda má ma? teplotu aspoň 40 stupňov Celzia.

7. Papier alebo n???- dokázalo sa, ?e porezanie papierom je bolestivej?ie ako normálne porezanie, preto?e takáto rana takmer nikdy nekrváca, tak?e nervové zakon?enia zostávajú otvorené a vzduch ich drá?di ?o vyvoláva neustálu boles?.

?

8. Modr? vtá?ik z loga spolo?nosti Twitter má meno – volá sa Larry. Tvorcovia sociálnej siete ho pomenovali pod?a basketbalového hrá?a Larryho Birda.

?

9. Ak budete k?mi? svojho kanárika ?ervenou paprikou, zmení farbu peria. Farba peria je u kanárikov závislá od viacer?ch faktorov: na slne?nom svite alebo napríklad potrave. Ak svojho ?ltého kanárika budete pravidelne k?mi? ?ervenou paprikou, bude oran?ov? alebo dokonca úplne ?erven?. Paprika pritom nie je pre tieto vtá?iky v?bec ?kodlivá. Naopak, obsahuje ve?a cenn?ch vitamínov.

10. Raňajky ako najd?le?itej?ie jedlo dňa - informácia, ?e raňajky sú najd?le?itej?ím jedlom dňa, bola vymyslená v roku 1944 spolo?nos?ou, ktorá vyrába corn flakes. V?aka tomuto triku boli obchodníci schopní nieko?ko násobne zv??i? svoj predaj.

?

?

?

?

?

Autorka: Linda Komanderová, tercia

xxfseo.com