Ako si udr?a? v ?ase pandémie dobrú fyzickú a psychickú imunitu

Obdobie pandémie je pre v?etk?ch ?udí ove?a ?a??ie ako be?n? ?ivot, na ktor? sme boli doteraz zvyknutí. Zrazu sa zo dňa na deň za?alo v?etko meni?. Prestali sme chodi? do ?koly, nemohli sme sa stretáva? s kamarátmi, zru?ili sa nám tréningy, zatvorili fitness a?wellness centrá a?museli sme h?ada? cestu ako zosta? pozitívne naladení. S?pohybom je spojená nielen psychická, ale aj?fyzická rovnováha. Ka?d? ?lovek by mal okrem be?n?ch ?inností venova? chví?u ?asu aj sebe a?svojim zá?ubám. Pred pandémiou sa mi ve?akrát nechcelo ís? na tréning alebo na prechádzku s?rodi?mi. Rad?ej som chcel osta? doma a?pozera? televízor. Ke? sa v?ak za?alo v?etko zatvára?, za?alo mi to ch?ba?. Rozhodol som sa, ?e nebudem bra? v?etko negatívne, ale nájdem aj to pozitívne. A?vtedy som zistil, ?e napriek v?etk?m opatreniam je e?te ve?a mo?ností ako si zatrénova? vonku v?prírode alebo dokonca aj doma vo svojej izbe. Ke? nemám mo?nos? ís? von, izba sa stane miestom, kde si za?portujem a?vy?istím hlavu. Sta?í ma? náladu a?chu? a?v?etko sa dá zvládnu?. ?portové kluby za?ali vysiela? online tréningy, nielen na kondíciu, ale aj na formovanie tela. Ke??e neboli zakázané prechádzky do?prírody, spoznal som ve?a krásnych miest nielen v?oblasti Mal?ch Karpát, ale aj ?ir?ieho okolia Bratislavy. Príroda bola jediné miesto, kde sme nemuseli ma? na tvári rú?ko a?mohli sme si naplno vychutna? ?erstv? vzduch na?ich lesov. Obdobie pandémie mi ukázalo ?aro turistiky. Pri prechádzkach mestom u? bolo potrebné dodr?iava? v?etky protipandemické opatrenia a?rú?ko sa stalo sú?as?ou ná?ho ?ivota a?pretrváva a? do dne?n?ch dní. Toto obdobie je vhodné aj na stanovenie si svojich cie?ov, ?i u? v?oblasti ?portovania, alebo oddychu. M??eme si pre?íta? knihu, na ktorú sme nemali ?as, chodi? cez víkend ?astej?ie do prírody, lebo sa nemusíme zú?astňova? ?portov?ch turnajov a?sú?a?í a?kone?ne m??eme ma? víkendy pre seba. Ke??e toto obdobie trvá u? skoro osem mesiacov a??udia za?ínajú by? unavení, musíme sa vzájomne podporova? a?vydr?a? to. Verím, ?e raz sa to skon?í a?op?? sa vrátime k?ná?mu be?nému ?ivotu.

Text + fotografie: Jakub Tká?, 1.A

xxfseo.com