Chlapec v?pásikavom py?ame

Bruno je syn nemeckého d?stojníka u?ívajúci si slasti a strasti ?ivota v Berlíne. Má svoj
detsk? svet, do ktorého patrí jeho rodina - otec, mama a protivná sestra, pre Bruna
?beznádejn? prípad", kamaráti na cel? ?ivot a fantastick? p??poschodov? dom ukr?vajúci
mno?stvo zákutí, ktor? s nad?ením Bruno preskúmaval.

Autor:martinus.sk

Vojnu, ktorá sa v tom ?ase len
okrajom dot?kala hlavného mesta Tretej rí?e, nijak zvlá?? nevnímal. Net?kala sa ho.
Jednoducho do jeho sveta nezapadala. Nakoniec tam v?ak prenikla. Radikálne a neohlásene.
V ?jeden pre ?Bruna v podstate be?n? deň, ke? pri?iel domov zo ?koly. Zm?tené pobiehanie,
nervozita, horú?kovité balenie znamenalo k neuvereniu Bruna, jediné, ?e sa rodina s?ahuje.
Na rozkaz vodcu bol jeho otec prevelen? do Po?ska, kde sa mal sta? velite?om
koncentra?ného tábora. Pre Bruna to bola katastrofa. Jeho detsk? svet roztrie?til na malinké
kúsky. V novom domove tak musel o?elie? kamarátov, milovan?ch star?ch rodi?ov a ich
fantastick? dom. ?Bruna zachvátilo zúfalstvo a hlavne prí?erná nuda. Nov? domov mu
neponúkal ni?, v ?om by sa mohol realizova?. Bruna nakoniec predsa len ?osi v tomto
prí?ernom prostredí zaujalo. Z okna jeho izby má v?h?ad na ?udn?ch, trochu v?stredne
oble?en?ch susedov ob?vajúcich nízke chatr?e. V Brunovi sa okam?ite objavila stará chu?,
chu? objavova?. Bruno sa rozhodne preskúma?, ?o sa vlastne deje za ostnat?m plotom, ktor?
ob?vajú tí zvlá?tni ?udia v py?amách. Doma sa to nemal ako dozvedie?, ke??e v?etci, vrátane
slu?obníctva, mali prísny zákaz hovori? o tom, ?o sa deje "za plotom". Vlastne sa v?etci
tvárili, ako keby ten svet na druhej strane ani neexistoval, akoby to bola nejaká fantazmagória.
Bruno tak tajne za?ína podnika? v?pravy a pri jednej z nich sa dostane a? k plotu, kde na jeho
druhej strane zbadá zvlá?tneho vychudnutého tvora v pásikavom py?ame sediaceho
s prekrí?en?m nohami pribli?ne v jeho veku.

Autor:?everything-unspoken.blogspot.sk

Bruno tak spoznáva ?muela, ?idovského
chlapca, s ktor?m sa postupom ?asu skamaráti. Za?nú sa tak pravidelne stretáva? pri?om
Bruno svojmu vychudnutému priate?ovi v?dy tajne prinesie nejaké zásoby jedla. Zvedavého
Bruna v?ak stále viac a viac za?ína ako správneho objavite?a láka? to, ?o sa deje na druhej
strane plota. Jeho rozhodnutie umocnia dva impulzy: rodi?ia sa rozhodnú, ?e mama sa oboma
de?mi vráti nasp?? do domov do Berlína a ?muelovi sa v tábore stratí otec. Bruno ako
správny prieskumník dá ?muelovi s?ub, ?e mu ho pom??e nájs?. Vydáva sa tak na svoje
doteraz najv???ie dobrodru?stvo. Vchádza na druhú stranu, samozrejme, aby sa neprezradil, v
pásikavom py?ame, v oble?ení, ktoré mu pom??e ?splynú? s prostredím. Zároveň t?m
v?ak stráca identitu a aj mo?nos? návratu...

Autor:?iprima.cz

John Boyne podal príbeh z prostredia nacistického koncentra?ného tábora originálne, ve?mi
milo a ?udsky najm? zásluhou hlavnej postavy Bruna. Dokonale vystihol vnímanie, du?u,
myslenie, vyjadrovanie, konanie chlapca Brunovho veku, p?sobí to ve?mi autenticky.
Pozoruhodne sa pohral aj s názvom toho prí?erného miesta, tábora, v ktorom velil Brunov
otec. Táto kni?ka je vhodná asi pre ka?dého, ka?d? ju aj inak pochopí. Je krat?ia, má v?ak
napínav? dej a koniec nie je v?bec predvídate?n?. Napriek tomu, ?e je ve?mi smutná, ju vrelo
odporú?am. Pre t?ch, ktor?m sa ve?mi nechce ?íta?, nebojte sa, dostupné je aj filmové
spracovanie.

?

?

?

Autorka: Andrea Mayerová, kvarta

xxfseo.com