Konzervativizmus alebo individualita ?

My?lienka zavedenia povinn?ch ?kolsk?ch uniforiem na Slovensku bola v?spolo?nosti rie?ená u? nieko?kokrát. V?zahrani?í sú takmer na v?etk?ch prestí?nych ?kolách prioritou. V?na?ej krajine majú povinné uniformy iba niektoré, predov?etk?m súkromné ?koly. Aká je teda úloha ?kolskej uniformy? Aké sú v?hody a?nev?hody ich nosenia?

Niektorí ?udia veria, ?e nosenie ?kolsk?ch uniforiem posilňuje vz?ah ?tudentov ku ?kole, dáva im pocit hrdosti, ?e sú sú?as?ou ?kolskej komunity. Zároveň je to sp?sob, ako dosiahnu?, aby sa ?tudenti cítili rovnocenní. Zmierňuje ?ikanovanie a diskrimináciu. Okrem toho ?tudent u?etrí ?as, ktor? by strávil v?berom oble?enia. No nie ka?d? sa cíti pohodlne v?konzervatívnych uniformách. Obmedzuje sa tak kreativita a originalita ?tudentov. Po?as dospievania sa majú nau?i?, ako sa nájs? a prejavi? sa. Ako je to v?ak mo?né, ak ich niekto núti nosi? rovnaké oble?enie ako v?etci naokolo?

Existuje ve?a názorov na túto tému, zále?í to od preferencií jednotlivca. Mne osobne vyhovuje, ?e v ?kole nemusíme nosi? uniformy. Rada sa vyjadrujem prostredníctvom oble?enia a nechcela by som ka?d? deň do ?koly nosi? to isté. Ako povedala slávna americká módna návrhárka Rachel Zoe: ??t?l je sp?sob, ako poveda? kto ste bez toho, aby ste museli hovori?.“ Ja s?t?mto v?rokom súhlasím. Ak? je vá? názor, mali by by? u nás ?kolské uniformy povinné?

Autorka: Viktória Demeková, 1. A

Fotografie: https://patch.com/img/cdn20/users/1447601/20180502/121603/styles/raw/public/processed_images/5b35115d-d41c-45ca-bd37-de9b203ac585-1525234533-8599.jpg , Autorka

xxfseo.com