Mladí ?udia a zdravie v európskom kontexte

Prípravné stretnutie koordinátorov a u?ite?ov sa koná v?dy na jeseň na jednej z partnersk?ch ?k?l. Na prípravnom stretnutí sa u?itelia dohodnú na priebehu projektu, témach a kritériach hodnotenia ?tudentsk?ch prác. ?tudenti zo v?etk?ch partnersk?ch ?k?l vytvoria 6 ?lenné medzinárodné tímy (po 2 ?iakoch z ka?dej krajiny), ktoré si vyberú jednu z 15 tém z oblasti zdravia. ?tudenti medzi sebou komunikujú v anglickom jazyku prostredníctvom internetu, rozdelia si úlohy a vypracujú webovú stránku venovanú ich téme.

Cie?om projektu je posilni?jazykové a komunika?né zru?nosti ?iakov, preh?bi? ich vedomosti a motivova? ich k získavaniu nov?ch poznatkov z oblasti zdravia, posilni? ich IT zru?nosti prostredníctvom tvorby webov?ch stránok.

Na základe vopred stanoven?ch kritérií u?itelia partnersk?ch ?k?l vyberú 3 najlep?ie webové stránky. Ví?azné tímy sa zú?astnia medzinárodného semináru na jednej z partnersk?ch ?k?l, kde sa zú?astnia workshopu o prezenta?n?ch zru?nostiach.

Na záver vytvoria prezentácie o svojich projektoch, ktoré odprezentujú pred ostan?mi ?tudentmi a porotou.

Projekt posilňuje potrebu európskej spolupráce pri rie?ení spolo?n?ch problémov. ?tudenti majú mo?nos? nadviaza? priate?stvá, spozna? mlad?ch ?udí z in?ch krajín, ako aj spozna? rozmanitú kultúru E?.

??????Autor: Natália Svítková

xxfseo.com