Príbeh filmu Odyssea

?iaci vybran?ch ro?níkov z Gymnázia Vazovova sa zú?astnili dňa 6. novembra 2013 na organizovanej akcii ?koly. Na pár otázok oh?adom tohto filmu sme sa sp?tali jednej zo zú?astnen?ch, ?ia?ky Michaely Beli?ovej z II.B.

V?era ste boli na filmovom predstavení, o ak? film sa jednalo?
Jednalo sa o Príbeh o filme Odyssea.

Kde sa tento film premietal?
Premietal sa v Bratislave, v kine Film Europe na ?tefánikovej ulici.

M??ete nám poveda?, ?o bolo predmetom tohto filmu?
Obsahom tohto filmu bolo zobrazenie vyvíjajúcej sa kinematografie po?as 20. storo?ia.
Za celú históriu kinematografie je to jedin? film, ktorého cie?om je ukáza? divákom ako sa vyvíjal film.

Viete kto re?íroval tento film?
Re?isérom bol Mark Cousins a film dop?ňal o svoje poznatky aj filmov? kritik Martin Ciel.

?o sa Vám na tomto filme najviac pá?ilo, prípadne nepá?ilo?
Pá?ilo sa mi, ?e tento film bol originálny a zaujal ma r?znorodos?ou ?ánrov filmov. Vo filme sa nevyskytlo ni?, ?o by sa mi nepá?ilo.

Martina ?ur?áková, 2.B

xxfseo.com