svet po korone

Marec 2020 nám v?etk?ch ukázal, akí sme bezv?znamní. A ako premenlivé je to, na ?om trváme.

Je to u? nieko?ko mesiacov, ?o aj nás zasiahla pandémia. Denne nás prenasledovali po?ty nakazen?ch, po?ty m?tvych, grafy, tabu?ky. Bol to moment, kedy sa v?etko zastavilo. Obchody sa zatvorili, my sme sa stiahli, dopriali sme planéte nádych. Továrne nefungovali, premávka nepremávala, ?koly boli zavreté. Toto celé nás, ?udstvo, niekam posunulo. Ukázalo nám to novú, bezprecedentnú éru. Je to éra, ktorú nikto z na?ich predkov neza?il. Je to nie?o, o ?om sa bude písa? v knihách dejepisu. O to d?le?itej?ie je, ako sa k tomuto zachováme. Vrátime sa do normálu, do sveta pred koronou? Za?ijeme e?te niekedy normál ? ?o ak v?etko ?o sme pova?ovali za normálne, bude nenormálne.

Netrúfam si predpoveda?, ?o sa stane, ke? korona pominie. Ani ?o bude koncom roku 2020 a neviem si predstavi?, ?o sa bude dia?, ke? budeme slávi? rok 2021.

Jedno, ale viem, len hlupák robí stále jednu vec rovnako a ?aká, ?e v?sledok bude in?. Korona, nech akoko?vek k ?udstvu bola krutá, je tu pre to, aby nás nie?o nau?ila. ?primne, kto si um?val ruky, ke? nav?tívil re?tauráciu ? Ko?ko ?udí nosilo so sebou antibakteriálny gél? Ko?ko ?udí i?lo do ?koly, do práce napriek tomu, ?e sa necítili dobre ? Ko?ko ?udí bolo menej uvedomel?ch, ako je dnes ? ?o je v skuto?nosti d?le?ité ?

Hovorí sa, ?e korona pochádza od netopierov alebo hadov, kedy sa preniesla na ?loveka, ke? tieto ?ivo?íchy konzumoval. Nie je to signál, ?e sme pri?li u? na dno ? Neprejavuje sa na tomto sebareflexia Zeme? Zvieratá, patriace do divokej prírody predávame na trhoch, chováme ich len za ú?elom zisku. Ako ?udstvo konzumujeme enormné mno?stvo m?sa pochádzajúceho zo zvierat. Zo zvierat, ktoré sú ?ivené na?ou planétou. Nikdy v histórii produkcia ?ohoko?vek, ?o zne?is?uje planétu, nebola tak enormná, ako je dnes. Mo?no toto by nás korona mala nau?i?. Pochopi?, ?e ka?d? má svoj pohár, ktor? m??e pretiec?. Len ke? sa to stane nie?omu, ?o nám poskytuje ?ivot, následky budú o to fatálnej?ie.

Nie len pre na?e dobro, ale pre dobro na?ej planéty by sme sa mali pokúsi? by? udr?ate?nej?í, mierumilovnej?í, re?pektova? seba aj druh?ch a najm? uvedomi? si, ?o sme nepotrebovali po?as pandémie, z akého d?vodu to potrebujeme teraz.

Ja, vy a ani najlep?í ekonómovia, ekológovia, odborníci z r?znych oblastí ?ivota m??u len tipova?, ?o sa stane a nestane po korone. Vieme len, ?e jej dopad bude obrovsk? a zasiahne na?e ?ivoty na dlhú dobu.

?

Neignorujme to, ?o nás korona tentokrát nau?ila. Preto?e ?al?iu lekciu u? nemusíme pre?i?.

Autorka: Ku?erová, Sexta

Fotografie: Kristína Ku?erová

xxfseo.com